ﺳﻪشنبه, 23 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مراکز پزشکی و درمانی

درمانگاه

ردیف

نام مرکز

نام مدیر

آدرس

تلفن:

۱

مرکز بهداشت دهکده

خانم بنفشه فرشیدی

دهکده المپیک- نبش المپیک دوم (مامایی، اطفال)

۴۴۷۸۳۰۱۰

سایر مراکز درمانی

ردیف

نام مرکز

نام مدیر

آدرس

تلفن:

۱

مرکز بهداشتی

دکتر فرشیدی

شهرک المپیک

۴۴۷۱۳۰۱۱