دوشنبه, 01 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

گزارش گردش مالی

انجام دستور العمل ها و عملکرد سرای محله بر مبنای سه شاخه مالی تأمین می گردد

واریز به حساب سرای محله از شهرداری

در آمد سرای محله و مجموعه ورزشی شهدای دهکده المپیک

کمک های مردمی

گردش مالی سرای محله دهکده المپیک به تفکیک برنامه های ابلاغی در سال 1390

 

ردیف

نام اداره

اعتبارمصوب

کمک مالی شهرداری

هزینه شده

باقیمانده

1

اداره آموزشهای شهروندی

28/500/000

20/000/000

18/000/000

2/000/000

2

اداره امور بانوان

32/000/000

15/000/000

15/000/000

-

3

اداره سلامت

62/400/000

50/000/000

45/000/000

5/000/000

4

اداره آسیبهای اجتماعی

31/360/000

30/000/000

30/000/000

-

5

اداره تربیت بدنی

50/129/708

40/000/000

40/000/000

-

6

اداره امورفرهنگی

79/000/000

60/000/000

58/000/000

2/000/000

7

اداره مطالعات

-

-

-

-

 

 

شایان ذکراست به غیراز مبالغ واریزی توسط شهرداری منطقه 22؛سرای محله فوق در سال 1390مبلغ000/000/140ریال درآمدزائی داشته که مبلغ 000/820/130 ریال جهت انجام امور مربوط به تامین نیازهای سرای محله مانند پرداخت حق الزحمه پرسنل ومسئولین خانه ها هزینه نموده است

 

 ردیف

نام اداره

اعتبارمصوب

کمک مالی شهرداری

هزینه شده

باقیمانده

1

نام اداره

89/400/000

20/000/000

28/000/000

0

2

اداره آموزشهای شهروندی

40/500/000

15/000/000

15/000/000

0

3

اداره امور بانوان

103/413/000

50/000/000

40/000/000

10/000/000

4

اداره سلامت

87/500/000

5/000/000

5/000/000

0

5

اداره آسیبهای اجتماعی

104/170/000

10/000/000

40/000/000

10/000/000

6

اداره تربیت بدنی

147/500/000

20/000/000

35/000/000

15/000/000

7

اداره امورفرهنگی

15/989/110

10/000/000

5/000/000

5/000/000

 

اداره مطالعات