ﺳﻪشنبه, 23 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

قوانین و مقررات

 

کلیات:

با عنایت به وظایف و نقش شهرداری تهران در گسترش مشارکت و حضور شهروندان در عرصه های مختلف و سیاست محله محوری و در راستای تحقق مفاد بند های 2و 5 و 7 مندرج در ماده 71 قانون و وظایف و تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد مصوبات 160/719/1885 مورخ 10/5/85 جلسات شورای اسلامی شهر تهران،برای مهیا کردن شرایط و زمینه های قانونی،اجرایی و تشکیلاتی لازم در جهت شکل گیری مشارکت آگاهانه،معنادار،قاعده مند و پایدار و استفاده بهینه مدیریت شهری از سرمایه اجتماعی (دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران)

وظایف و اختیارات هیأت امنای محله:

1-انتخاب مدیر محله و بازرس

2-کمک به پیشبرد وظایف و مسؤلیت های مدیریت محله

3-بستر سازی برای جلب مشارکت ساکنان محله ای در عرصه های فرهنگی و اجتماعی

4-کمک به ارتقای فعالیت های کارگروه های تخصصی- مردمی

5-بررسی و تصویب برنامه ها و نحوه اجرای وظایف مدیریت محله

6-شناسایی ظرفیت ها و توانمند ی های مردمی در مقیاس محله

7-تلاش برای جلب مشارکت فعال و همکاری سایر نهادها و دستگاه های ذی ربط محله ای

وظایف قابل واگذاری از طرف شهرداری به هیأت امناء محله:

1-اداره واحد های مربوط به سلامت،امور ورزشی ،تفریحی،آموزشی،فرهنگی،مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله

2-مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتمتعی در محله

3-شناسایی و کمک به گروه های آسیب پذیر محله

4-مشارکت در حفظ و ارتقای زیباسازی محله

5-مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و ساماندهی و مشارکت شهروندان در مدیریت بحران

6-مشارکت در حفظ و بهره برداری آثار قدیمی محله

7-نظارت بر اجرای سند توسعه ای محله ای و نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای فعالیت های مختلف شهرداری در مقیاس محله

8-مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان

 

 

قوانین و مقررات سرای محله دهکده المپیک:

1-پرسنل سرای محله موظف هستند هر روز ساعت ورود و  خروج خود را ثبت نمایند.

2-برای هر پرسنل در ماه 2 روز مرخصی در نظر گرفته شده است.

3-کارگروه ها و خانه های 14 گانه موظف هستند تمام برنامه ها و کارکردهای خود را با مدیر محله هماهنگ کنند و گزارش دهند.